歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Hogen upproret 1156 inledningen till Japans första inbördeskrig

När 1100-talet inleds har Japan utvecklat tre av varandra beroende maktcentrum, för den som kan sin historia vet att det fram tills den amerikanska konstitutionen, har varit en för mycket. Japan var på intet sätt något undantag. Makten låg hos kejsaren som både person och institution, hos Fujiwara klanen som agerade regent för honom, och hos en framväxande krigarklass som vi känner som samurajer, men som japanerna betecknade buke (武家) eller krigarhus. De senare representerades av klanerna Taira (平家) ofta kallade Heike, och Minamoto (源氏) ofta Genji, eller mera utförligt Kawachi Genji (河内源氏). År 1073 tillträder kejsare Shirakawa (白河天皇) och han var en av de mer skarpsinniga personer som innehaft Krysantemumtronen, eller Juvelsätet som det hette vid denna tid då det rörde sig om utsmyckade tatami mattor. Han abdikerade 1087 och införde i samband med detta Insei (院政) som ofta översätts till klosterstyre. När kejsaren abdikerade till förmån för sin son kejsare Horikawa (堀河天皇) tog han tonsuren och etablerade sig i ett buddisttempel. Hans titel blev då Dajo tenno (太上天皇) ofta nedkortat till Joko (上皇). Men klosterkejsaren blev även känd som Chiten no kimi (治天の君) som kan tolkas som den ”regerande statschefen”. Ett tydligt bevis på att han återtagit den politiska kontrollen ur Fujiwaras järngrepp. Läs mer


1 kommentar

Heike Monogatari – när skönlitteraturn hjälper oss förstå

Heike Monogatari är Japans största epos även om det strikt litteraturvetenskapligt faller lite utanför genren då det inte är författat på vers utan prosa. Anledningen är att för japanska författare var poesi traditionellt kortare stycken, även om de kunde länkas. Heike Monogatari liknas gärna vid Iliaden och författades för att reciteras som en del av den muntliga traditionen vars syfte var att lära de yngre moral och etik. Vandrande lutspelare erhöll allmosor när de samlade byns ynglingar och spelade upp berättelsen. Den ger oss också den must som saknas i dåtidens historiska dokument, och därmed bättre förståelse för den japanska medeltiden. Läs mer


15 kommentarer

Minamoto no Yoritomo den förste hegemonen

Minamoto no Yoritomo var den förste shogun som också av historien kommit att anses vara den förste hegemonen. De som innehaft titeln före honom hade varit provinsgeneraler på norra Honshu med uppgiften att hålla kvar emishi som idag för det mesta jämställs med ainuEzo, numera Hokkaido. Han räknas därför som grundare av det som kallas Kamakura shogunatet efter den plats han valde för sitt styre. Han var en helt annan personlighet än de som skulle etablera det andra shogunetet, kallat Muromachi och det tredje, kallat Edo, samtliga efter de platser där shogun valde att verka.
Läs mer


2 kommentarer

Genpei-kriget, Japans första storskaliga inbördeskrig

Det finns ett gammalt talesätt i Japan; När tre personer möts uppstår två fraktioner. Den som kommit japanerna in på livet är ofta benägen att hålla med. De vill gärna inordna sig i grupperingar som bygger på motsatsförhållanden, samtidigt som de egentligen är överens om nästan allt. Den här tendensen kom i dagern under slutet av 1100-talet. Japan var redo för sitt första stora inbördeskrig.

Taira no Kiyomori

Läs mer